Privacy verklaring

Ron Wardenier GeoConsult, gevestigd aan Sloep 16 in Zuidhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://ronwardeniergeoconsult.nl  
+31628847919

Ron Wardenier is de Functionaris Gegevensbescherming van Ron Wardenier GeoConsult. Hij/zij is te bereiken via ron@rwgc.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ron Wardenier GeoConsult verwerkt geen persoonsgegevens via of middels deze site omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Ron Wardenier GeoConsult verwerkt wel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een zakelijke relatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ron Wardenier GeoConsult verwerkt jouw persoonsgegevens alleen bij een zakelijke overeenkomst en voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Ron Wardenier GeoConsult verwerkt ook persoonsgegevens voor wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ron Wardenier GeoConsult neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ron Wardenier GeoConsult) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ron Wardenier GeoConsult bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens, Personalia en adres: 2 jaar na beƫindiging van de zakelijke overeenkomst om aan verplichtingen voortkomend uit een goede bedrijfsvoering en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ron Wardenier GeoConsult verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ron Wardenier GeoConsult gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Je surf gedrag op de site wordt niet geregistreerd en/of doorgegeven aan derde partijen zoals Google, Facebook, enz.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ron Wardenier GeoConsult en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ron@rwgc.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ron Wardenier GeoConsult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ron Wardenier GeoConsult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ron@rwgc.nl